Felhasználási feltételek

                                                                                                 www.tip-win.hu
 

                                                                             1 A weboldalon elérhető szolgáltatások

A www.tip-win.hu oldal a GRAN ONLINE MEDIA Kft. (a továbbiakba: Szervező) által üzemeltetett ingyenes oldal (a továbbiakban: Weboldal), ahol természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) termékek vagy szolgáltatások hirdetésének a megtekintését követően úgynevezett egyszámjátékot játszhatnak.
Az egyszámjáték lényege, hogy az nyer, aki a legkisebb természetes számot tippeli meg úgy, hogy azt a számot másik játékos nem tippelte meg. Ez esetben a játékos jogosulttá válik az adott játékhoz kapcsolódó nyereményre.
A játékokban való részvétel regisztrációhoz kötött. 
A Szervező kizárólag közvetít a hirdetők, ajándékot felajánlók és a játékosok között. A Weboldal weboldalra történő regisztrációval a játékos („Játékos”) elfogadja a Felhasználási Feltételeket, valamint a Szervező adatkezelési tájékoztatóját.
A Weboldal rendszere kizárólag saját felelősségre használható. A Játékos felelős a regisztrált felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Szervező a jelszavakat olyan formában tárolja, hogy azok még számára sem visszafejhetőek. 
Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül nem módosítható a Weboldal és az ahhoz kapcsolódó rendszerek megjelenése, működése, az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Szervező nem vállal felelősséget a Weboldal rendszer elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek megsértésével a Játékos kárt okoz a Szervezőnek, azt teljes mértékben köteles megtéríteni.
Szervező tájékoztatja a játékost, hogy számára a nyereményt nem Szervező, hanem Szervező partnere biztosítja. Szervező nem felelős:
    • azért, hogy a partnere által biztosított nyeremény a feltüntetett hirdetésben foglaltaknak maradéktalanul megfelel,
    • a nyereménnyel kapcsolatos későbbi fogyasztóvédelmi, szavatossági, vagy jótállási igényekért.

                                                                                         2 Belépés a Weboldalra

A Játékos a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldal rendszerébe.
A Szervező a jelszó elfelejtése esetén kizárólag az „elfelejtett jelszó” funkcióval ad lehetőséget annak pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget, a régi jelszót a Szervező semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé, még az eredeti tulajdonosának sem.
A Weboldal profil esetében a Játékosnak lehetősége van közösségi médiakapcsolatra (ilyen például a Like, Share stb.) A Játékos közösségi médiumokban (pl.: Facebook, Twitter) szereplő alapadatait kizárólag akkor használja a Szervező, amennyiben ehhez a Játékos hozzájárul a médiakapcsolatok használatakor. 
Szervező kizárólag az aktivitások tényének rögzítése, statisztikai és népszerűsítési célból használja a közösségi médiumokból származó Játékos tevékenységet. Szervező a közösségi médiumokból adatot nem gyűjt.
A Szervező birtokába került adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a nyereményt felajánlónak adja meg a Szervező a nyertes játékos nevét, melyre az azonosítás egyszerűsítése érdekében kerül sor. A nyertes játékos neve a Szervező által kiállított tanúsítványon megjelenik.
A weboldal használata közben a Játékost a böngészőjének bezárásakor sem törlődő cookie fájlokkal azonosítja a Szervező, ezek hiányában a weboldal nem használható. Az ily módon a Játékos számítógépére küldött adatcsomagokban személyes adatokat Szervező nem helyez el, azok kizárólag technikai információkat hordoznak.
A Játékos Weboldalra történő belépését követően mindaddig belépett státuszban marad, míg a rendszerből ki nem lép az erre szolgáló kilépés funkció segítségével. Ha nem lép ki, hanem a Játékos a böngészőjét zárja be, a rendszer egy meghatározott ideig belépve tartja, majd automatikusan kilépteti, a Játékos profiljának védelme érdekében.
A Játékos Weboldal profiljának törlésével csak a belépési lehetőséget szünteti meg, a korábbi játékokon való részvételt, a játékok elnyerésével kapcsolatos tartalmai megmaradnak. 
     A Weboldal lehetőséget biztosít a Játékosnak fénykép feltöltésére a nyeremény átvételéről, amellyel további játéklehetőséghez juthat. Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy ha a Játékos önmagáról tölt fel fényképet, akkor a Játékos aktivitásai mellett megjelennek. Amennyiben más természetes vagy jogi személy képét tölti fel a Játékos, úgy előfordulhat, hogy a Játékos jogsértést követ el. Kérjük ezt a Játékos ne tegye, különben a Szervező a feltöltött képet törölni lesz kénytelen.

                                                                              3 Nyereményjátékban való részvétel

3.1 A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre
A Nyereményjátékban kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt. 

3.2 Kizárás a Nyereményjátékból
A Nyereményjátékból kizárható:
    • aki a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit megszegi;
    • aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Nyereményjáték során.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, a hirdetőnél és ajándékot felajánlónál dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.3 A Nyereményjátékban való részvétel feltétele
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Weboldalon regisztráljon és a termékek és szolgáltatások megnyerésére fennálló időtartam alatt a Játékos egy természetes számot kell megtippel. 

3.4 A nyereményjáték megnyerése és a nyertes Játékos értesítése
A nyertes Játékos az, aki a legkisebb természetes számot tippelte, amit más nem tippelt meg. Amennyiben két játékos ugyanolyan számot tippelt, a játékból kiestek. Egy játékos egy nyereményjátékban csak egyszer tippelhet.
A játékos negatív számra, tört számra és a nulla számra nem tippelhet.
A Szervező a játék végével a nyertes Játékos számára tanúsítványt állít ki a játék megnyeréséről, melyet a Játékos e-mail címére küld el.
A nyertes Játékos ezzel a tanúsítvánnyal igazolja, hogy a játékon ő nyert és ezzel a tanúsítvánnyal veheti igénybe ingyenesen a felajánlott szolgáltatást vagy terméket a Szervező partnerénél, aki a nyereményt felajánlotta.
A Nyereményjátékban résztvevő személyeknek ezért kifejezetten érdekük, hogy valós e-mail címet adjanak meg, illetve a játék lezárulta után ellátogassanak a Szervező weboldalára, hogy ellenőrizzék a Nyereményjáték végeredményét. A nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, az a hirdető vagy az ajándékot felajánló tulajdonában marad.

3.5 Nyereményadó
A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a nyerteseket terhelik.

3.6 Egyéb rendelkezések
A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során.
A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért. 
A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről e-mailben tájékoztatják a Játékosokat.
A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
A Szervező jelen szabályzatot a Weboldalon teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi a weboldalon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon, illetve elküldi a Játékosoknak e-mailben.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból. 
A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal és online felületek rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal, online felületek nem vagy korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 
A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek tevékenységéért. 
A Szervező minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket. 
A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen Felhasználási Feltételek tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Felhasználási Feltételektől eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A weboldalhoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, logók stb. jogosultja/tulajdonosa a GRAN ONLINE MEDIA Kft., ezek használatára, részeinek vagy egészének felhasználására, módosítására a Játékos nem jogosult.

                                                                                                 4 Szerzői jogok
A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szervező a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást). 
A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 
A jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Weboldal használata, illetve az Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot játékosnak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szervező fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az általa használt domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szervező által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szervező adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szervező külön engedélyt ad. 
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szervező által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szervező adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 
A jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakra a magyar jog rendelkezései irányadóak.